wéi | 羽非切
宮中之門也。从門韋聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

宮中之門也。
釋宮曰。宮中之門謂之闈。周禮保氏。使其屬守王闈。注。闈、宮中之巷門。
从門。韋聲。
羽非切。十五部。
comments powered by Disqus