ɡuī | 古攜切
特立之戶,上圜下方,有似圭。从門圭聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

特立之戶。
釋宮曰。宮中門謂之闈。其小者謂之閨。
上圜下方有佀圭。从門圭。
會意。
圭亦聲。
古攜切。十六部。
comments powered by Disqus