xiǎ | 火下切
大開也。从門可聲。大杯亦爲閜。

清代 段玉裁《說文解字注》

大開也。
引申爲凡大之偁。上林賦曰。谽呀豁閜。司馬彪云。谽呀、大皃。豁閜、空虛也。方言。閜、桮也。其大者謂之閜。
从門。可聲。
火下切。十七部。
大桮亦爲閜。
五字葢後人所增。
comments powered by Disqus