tián | 待秊切
盛皃。从門眞聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

盛皃也。
謂盛滿於門中之皃也。詩曰。振旅闐闐。孟子作塡。玉藻。盛氣顚實。叚顚爲闐也。
从門。眞聲。
待年切。十二部。
comments powered by Disqus