yān | 英廉切
豎也。宮中奄閽閉門者。从門奄聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

門豎也。
門字今依御覽補。豎猶孺也。周禮注曰。豎、未冠者之官名。凡文王世子之內豎、左傳之使牛爲豎皆是。司門則曰門豎。故从門。
宮中奄昏閉門者。
昏各本作閽。今正。周禮注曰。奄、精氣閉藏者。今謂之宦人。他豎不必奄人。此豎則奄人也。故从奄。一說當依小徐作閹閽閉門者。一說當作宮中掩門者。
从門。奄聲。
此當言从門奄。奄亦聲。英廉切。八部。
comments powered by Disqus