yuè | 弋雪切
具數於門中也。从門,說省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

具數於門中也。
具者、供置也。數者、計也。計者、會也。筭也。云於門中者、以其字从門也。周禮大閱。注曰。𥳑軍實也。左氏春秋大閱。傳曰。簡車馬也。引申爲閱歴。又引申爲明其等曰閥、積其功曰閱。手部揲下曰。閱持也。易。揲之以四。謂者四更迭數之也。古叚閱爲穴。詩。蜉蝣堀閱。傳曰。堀閱、容閱也。閱卽穴。宋玉賦。空穴來風。莊子作空閱來風。司馬彪云。門戶孔空。風善從之。道德經。塞其兌。閉其門。兌卽閱之省。詩。我躳不閱。傳云。閱、容也。言我躳不能見容。如無空穴以自處也。
从門。兌聲。
弋雪切。十五部。
comments powered by Disqus