dān | 都甘切
垂耳也。从耳詹聲。南方聸耳之國。

清代 段玉裁《說文解字注》

𠂹耳也。从耳。詹聲。
都甘切。八部。
南方有聸耳國。
古衹作耽。一變爲聸耳。再變則爲儋耳矣。
comments powered by Disqus