lái | 洛哀切
彊曲毛,可以箸起衣。从犛省,來聲。
AD
𠩬

𠩬

古文斄省。

清代 段玉裁《說文解字注》

彊曲毛也。
也依廣韵補。
可㠯箸起衣。
箸同褚。裝衣也。王莽傳。以氂裝衣。師古曰。毛之彊曲者曰氂。以裝褚衣。令其張起也。按此氂皆斄之誤。劉屈氂亦當本作屈斄。屈斄謂彊曲毛也。
从犛省。來聲。
洛哀切。舊音力之切。一部。
comments powered by Disqus