shǒu | 書九切
拳也。象形。凡手之屬皆从手。
AD
𠂿

𠂿

古文手。

清代 段玉裁《說文解字注》

拳也。
今人舒之爲手。卷之爲拳。其實一也。故以手與拳二篆互訓。
象形。
象指掌及𢯲也。書九切。三部。
comments powered by Disqus