kǒu | 苦后切
人所以言食也。象形。凡口之屬皆从口。

清代 段玉裁《說文解字注》

人所㠯言食也。
言語、飮食者口之㒳大耑。舌下亦曰。口所以言別味也。頤象傳曰。君子以愼言語。節飮食。
象形。
苦厚切。四部。
comments powered by Disqus