quán | 巨員切
手也。从手聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

手也。
合掌指而爲手。故掌指二篆廁手拳二篆之閒。卷之爲拳。故檀弓曰。執女手之拳然。
从手。𨤑聲。
巨員切。十四部。
comments powered by Disqus