wàn | 烏貫切
𢯲
手𢯲也。楊雄曰:“𢯲,握也。”从手𥄗聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

手𢯲也。
各本作手掔。今正。𢯲者、手上臂下也。肉部曰。臂者、手上也。肘者、臂節也。又部曰。厷者、臂上也。是則肘以下手以上、渾言之曰臂。析言之、則近手處曰𢯲。士喪禮。設決麗于𢯲。注云。𢯲、手後節中也。云後節中者、肘以上爲前節。則肘以下爲後節。後節之中以上爲臂、則以下爲𢯲也。俗作捥。左傳。涉佗捘衞矦之手及捥。非古字也。
从手。𥄗聲。
依韵會。此四字在此。𥄗見目部。烏貫切。十四部。
楊雄曰。𢯲、握也。
此葢楊雄倉頡訓纂一篇中語。握者、搤持也。楊說別一義。凡史漢云搤𢯲、扼腕者皆㬪字。言持手游民也。
comments powered by Disqus