qiān | 去虔切
摳衣也。从手褰聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

摳衣也。
高注淮南曰。攐、縮也。按詩言褰裳、當作此篆。褰訓絝、非其義也。亦有作騫者。謂𧇾其下體之衣。較作褰爲長。
从手。褰聲。
按此𥯤與㩃篆別者、以从衣也。當云从手衣、寒省聲。會意兼形聲。去虔切。十四部。
comments powered by Disqus