shé | 今折切
閱持也。从手枼聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

閱持也。
閱者、具數也。更迭數之也。匹下曰。四丈也。从八匚。八揲一匹。按八揲一匹、則五五數之也。五五者、由一五二五數之至於八五、則四丈矣。𣪠辭傳曰。揲之以四。以象四時。謂四四數之也。四四者、由一四二四數之至若干四、則得其餘矣。凡傳云三三、兩兩、十十、五五者皆放此。閱持者旣得其數而持之。故其字从手。
从手。枼聲。
食折切。十五部。按枼聲或在八部。或在十五部。由古此二部相合。同一世聲、而彼此皆用之。
comments powered by Disqus