yǎn | 衣檢切
自關以東謂取曰揜。一曰覆也。从手弇聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

自關以東取曰揜。
取上俗本有謂字。今依宋本。方言曰。掩、𡩡、取也。自關而東曰掩。自關而西曰𡩡。或曰抯。按許所據方言葢作揜。李善注子虛、上林賦引方言亦作揜也。今廣雅掩、取也。字作掩。
从手。弇聲。
衣檢切。七部。
一曰覆也。
弇、葢也。故从弇之揜爲覆。凡大學揜其不善、中庸誠之不可揜皆是。
comments powered by Disqus