tūn | 土根切
咽也。从口天聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

咽也。
今人以吞吐對舉。據此則咽㗋本名吞。俗云㗋吞是也。猶之㗋本名咽。平聲。今人以爲下咽字。一見切。
从口。天聲。
土根切。古音在十二部。
comments powered by Disqus