tóu | 度矦切
擿也。从手从殳。

清代 段玉裁《說文解字注》

擿也。
下文云。擿、投也。二篆爲轉注。巷伯傳曰。投、棄也。
从手。殳聲。
大徐作从殳。非。度矦切。四部。
comments powered by Disqus