náo | 奴巧切
擾也。从手堯聲。一曰捄也。

清代 段玉裁《說文解字注》

𢺕也。
此與女部嬈字音義皆同。
从手。堯聲。
奴巧切。二部。
一曰捄也。
捄篆下曰。一曰?也。是撓?捄三字義同。
comments powered by Disqus