chǐ | 丁可切
張口也。从口多聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

張口也。
小雅。哆兮侈兮。毛曰。哆、大皃。
从口。多聲。
釋玄應㒳引說文殆可切。此本音隱。唐韵丁可切。十七部。
comments powered by Disqus