qiān | 苦閑切
固也。从手臤聲。讀若《詩》“赤舃掔掔”。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:今別作慳。非是。

清代 段玉裁《說文解字注》

固也。
掔之言堅也、緊也。謂手持之固也。或叚借爲牽字。如史記鄭襄公肉袒掔羊、卽左傳之牽羊也。俗用慳吝字。亦爲掔之俗。
从手。臤聲。
苦閑切。十四部。
讀若詩赤舄掔掔。
掔掔當依豳風作几几。傳曰。几几、絇皃。掔在十二部。几在十五部。云讀若者、古合音也。
comments powered by Disqus