zhèn | 章刃切
舉救也。从手辰聲。一曰奮也。

清代 段玉裁《說文解字注》

舉救之也。
之字依韵會補。諸史籍所云振給、振貣是其義也。凡振濟當作此字。俗作賑、非也。匡謬正俗言之詳矣。
从手。辰聲。
章刃切。十三部。
一曰奮也。
此義則與震略同。采𦬊傳曰。入曰振旅。振鷺傳曰。振振、羣飛皃。七月傳曰。沙雞羽成而振訊之。皆此義。麟止、殷其雷傳曰。振振、信厚也。則此義之引申。葢未有不信厚而能奮者。
comments powered by Disqus