huánɡ | 乎光切
小兒聲。从口皇聲。《詩》曰:“其泣喤喤。”

清代 段玉裁《說文解字注》

小兒聲。
啾謂小兒小聲。喤謂小兒大聲也。如離騷鳴玉鑾之啾啾、詩鍾𡔷喤喤、喤喤厥聲、則泛謂小聲大聲。
从口。皇聲。
乎光切。十部。
comments powered by Disqus