shēn | 所臻切
从上挹也。从手卂聲。讀若莘。

清代 段玉裁《說文解字注》

從上挹取也。
取字各本無。依玄應補。通俗文云。從上取曰扟。
从手。卂聲。讀若莘。
所臻切。十二部。
comments powered by Disqus