huàn | 胡慣切
貫也。从手瞏聲。《春秋傳》曰:“擐甲執兵。”

清代 段玉裁《說文解字注》

毌也。
毌各本作貫。今正。毌、穿物持之也。今人廢毌而專用貫矣。杜注左傳、韋注國語皆曰。擐、貫也。
从手。睘聲。
胡慣切。十四部。
春秋傳曰。擐甲執兵。
成二年左傳文。
comments powered by Disqus