chōu | 敕鳩切
引也。从手畱聲。
抽

㩅或从由。

𢭆

𢭆

㩅或从秀。

清代 段玉裁《說文解字注》

引也。
鄭風。左旋右抽。傳曰。左旋、講兵。右抽、抽矢以䠶。竹部曰。籒、讀書也。牆有茨傳曰。讀、抽也。方言曰。抽、讀也。尙書。克由繹之。大史公自序。紬史記石室金匱之書。紬卽籒也。籒之言抽也。
从手。畱聲。
敕鳩切。三部。
㩅或从由。
由聲也。㩅或、一本作籒文。非也。
㩅或从秀。
秀字古本當不出。篆體偏旁作秀、則可證古於偏旁不諱也。
comments powered by Disqus