dǎo | 都皓切
手推也。一曰築也。从手𠷎聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

手椎也。
以手爲椎而椎之。
一曰築也。
木部曰。築、𢶈也。二篆爲轉注。築者必用築。非徒手也。故爲別。
从手。𠷎聲。
都晧切。古音在三部。小徐本篆作?。解云壽聲。
comments powered by Disqus