qiān | 九輦切
拔取也。南楚語。从手寒聲。《楚詞》曰:“朝㩃批之木蘭。”

清代 段玉裁《說文解字注》

拔取也。南楚語。
莊子至樂篇。攓蓬而取之。司馬注曰。攓、拔也。方言曰。攓、取也。南楚曰攓。又曰。楚謂之攓。
从手。𡫾聲。
九輦切。十四部。㩃攓二通。又音騫。
楚辭曰。朝㩃阰之木蘭。
阰各本作批。今依韵會。與楚辭合。但說文無阰字耳。句見離騷。王逸曰。搴、取也。阰、山名。
comments powered by Disqus