yīn | 於今切
宋齊謂兒泣不止曰喑。从口音聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

宋齊謂兒泣不止曰喑。
方言。齊宋之閒謂之喑。或謂之惄。按喑之言瘖也。謂啼極無聲。
从口。音聲。
於今切。七部。
comments powered by Disqus