bīnɡ | 筆陵切
所以覆矢也。从手朋聲。《詩》曰:“抑釋掤忌。”

清代 段玉裁《說文解字注》

所㠯覆矢也。
鄭大叔于田傳曰。掤、所以覆矢也。左傳。公徒釋甲執冰而踞。冰者、掤之叚借字。賈逵、服䖍皆曰。冰、犢丸葢也。杜預云。或說犢丸是箭筩。其葢可以取飲。
从手。朋聲。
筆陵切。六部。
comments powered by Disqus