ɡuāi | 古懷切
𠦬
背呂也。象脅肋也。凡𠦬之屬皆从𠦬。

清代 段玉裁《說文解字注》

背呂也。
呂下曰。脊骨也。脊兼骨肉言之。呂則其骨。析言之如是。渾言之、則統曰背呂。猶俗云背脊也。
象脅肋形。
脅者、㒳膀也。肋者、脅骨也。此四字當作象形?象脅肋也七字。象形謂?象背脊居中而直、一象人要、?則象背左右脅肋之形也。古懷切。玉篇云。俗作乖。按俗作乖、當在部?字注中。
凡𠦬之屬皆从𠦬。讀若乖。
此三字大徐無。
comments powered by Disqus