mèi | 莫佩切
女弟也。从女未聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

女弟也。
衞風。東宮之妹。傳曰。女子後生曰妹。
从女。未聲。
莫佩切。十五部。按釋名曰。姊、積也。妹、昧也。字當从未。白虎通曰。姊者、咨也。妹者、末也。又似从末。
comments powered by Disqus