yīnɡ | 於盈切
頸飾也。从女、賏。賏,其連也。

清代 段玉裁《說文解字注》

繞也。
各本作頸飾也。今正。貝部賏、頸飾也。嬰與賏非一字。則解不應同。孫綽天台山賦。方解纓絡。李引說文嬰、繞也。纓與嬰通。陸機赴洛中道作詩。世纲嬰我身。李引說文嬰、繞也。唐初本可據。繞者、纏也。一切纏繞如賏之纏頸。故其字从賏。越絕書。嬰榮楯以白璧。司馬法。大夫嬰弓。山海經。嬰以百圭百璧。謂陳之以環祭也。又燕山多嬰石。言石似玉。有符采嬰帶也。凡史言嬰城自守、皆謂以城圍繞而守也。凡言嬰兒、則嫛婗之轉語。
从女賏。賏、貝連也。頸飾。
各本作其連也。今正。又移頸飾二字於此。此六字釋以賏會意之恉。於盈切。十一部。
comments powered by Disqus