zhuānɡ | 側羊切
飾也。从女,牀省聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

飾也。
此飾篆引伸之義也。宋玉賦曰。體美容冶。不待飾裝。上林賦。靘䊋刻飾。䊋者、俗字。裝者、叚借字。
从女。爿聲。
側羊切。十部。
comments powered by Disqus