zhuó | 丁滑切
短面也。从女窡聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

短面也。
淮南書曰。聖人之思脩。愚人之思叕。高注。叕、短也。方言。𠭴、短也。注。蹶𠭴、短小皃。䆯篆葢形聲兼會意。
从女。窡聲。
丁滑切。十五部。
comments powered by Disqus