chōu | 徒歴切
動也。从女由聲。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

徐鍇曰:“當从胄省。”

清代 段玉裁《說文解字注》

動也。
小雅。憂心且妯。釋詁、毛傳皆曰。妯、動也。箋云。妯之言悼也。方言。妯、擾也。人不靜曰妯。按心部引詩憂心且怞。
从女。由聲。
徒歴切。古音在三部。廣韵丑鳩切。方言妯娌、度六切。
comments powered by Disqus