chuò | 丑略切
不順也。从女若聲。《春秋傳》曰:“叔孫婼。”

清代 段玉裁《說文解字注》

不順也。
毛詩傳曰。若、順也。此字从若則當訓順。而云不順也。此猶祀从巳、而訓祭無巳也。
从女。若聲。
丑略切。五部。
春秋傳有叔孫婼。
魯大夫也。
comments powered by Disqus