tái | 徒哀切
遟鈍也。从女臺聲。闒嬯亦如之。

清代 段玉裁《說文解字注》

遲鈍也。
集韵。㦉當來切。卽此字也。今人謂癡如是。
从女。臺聲。
徒哀切。一部。
闒嬯亦如此。
謂其字亦如此作也。闒嬯、未聞。廣韵。蹋跆、連手唱歌也。
comments powered by Disqus