yàn | 依劎切
誣挐也。从女奄聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

誣挐也。
方言。挐、揚州會稽之語也。或謂之惹。或謂之䛳。注言誣䛳也。又曰。誣、䛳、與也。吳越曰誣。荆齊曰䛳。與猶秦晉言阿與也。按㛪䛳同字。挐上从如。李仁甫本如是。廣韵同。
从女。奄聲。
依劔切。八部。
comments powered by Disqus