nǎo | 奴皓切
有所恨也。从女纴聲。今汝南人有所恨曰㛴。

宋代 徐鉉 徐鍇 注釋

臣鉉等曰:纴,古囟字。非聲,當从匘省。

清代 段玉裁《說文解字注》

有所𢚉痛也。
𢚉者、怨也。痛者、病也。
从女。匘省聲。
形聲中有會意也。㛴之从匘者、與思之从?同意。奴晧切。古音當在三部。俗作?。懊?、樂府作懊憹。
今汝南人有所𢚉言大㛴。
舉方俗殊語爲證。
comments powered by Disqus