zhì | 之日切
𡂒
野人言之。从口質聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

野人之言。
論語曰。質勝文則野。此字會意兼形聲。
从口。質聲。
之日切。十二部。
comments powered by Disqus