ɡuàn | 工玩切
玉也。从玉雚聲。《春秋傳》曰:“瓘斚。”

清代 段玉裁《說文解字注》

玉也。
左氏傳。齊有陳瓘。字子玉。
从王。雚聲。
工玩切。十四部。
春秋傳曰。瓘斝。
左氏傳昭公十七年。禆𥨫曰。我用瓘斝玉瓚。鄭必不火。
comments powered by Disqus