quán | 九院切
𢑆
弓曲也。从弓雚聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

弓曲也。
陸德明云。說文音權。然則與拳曲音義略同。爾雅曰。菼薍其萌虇。陸云。本或作?。非。?、說文云弓曲也。按偏旁多後人所加。作?者、正是古本艸初生句曲也。
从弓。雚聲。
九院切。十四部。按古平聲。
comments powered by Disqus