zhānɡ | 陟良切
施弓弦也。从弓長聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

𢻱弓弦也。
𢻱各本作施。今正。𢻱、敷也。張弛、本謂弓施弦解弦。引申爲凡作輟之稱。禮記曰。張而不弛。文武弗能也。弛而不張。文武弗爲也。一張一弛。文武之道也。
从弓。長聲。
陟良切。十部。
comments powered by Disqus