jiànɡ | 其兩切
彊也。从二弓。凡弜之屬皆从弜。

清代 段玉裁《說文解字注》

彊也。重也。
重當作緟。見糸部。重弓者、彊之意也。緟、曡之意也。詩交韔二弓傳曰。交二弓於韔中也。
从二弓。
其㒳切。按此音後人以意爲之也。
凡弜之屬皆从弜。闕。
謂其讀若不聞也。
comments powered by Disqus