sāo | 穌遭切
繹繭爲絲也。从糸巢聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

繹繭爲絲也。从糸。巢聲。
穌遭切。二部。俗作繰。乃帛如紺色之字。
comments powered by Disqus