xiāo | 相幺切
生絲也。从糸肖聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

生絲也。
韵會作生絲繒也。今按言繒名則非其次。依鄭君則實繒名。當云生絲也、一曰繒名。生絲、未湅之絲也。巳湅之繒曰練。未湅之絲曰綃。以生絲之繒爲衣、則曰綃衣。古經多作宵、作繡。特牲禮。主婦纚筓宵衣。注曰。宵衣染之以黑、其繒本名曰綃。詩有素衣朱綃。記有玄綃衣。凡婦人助祭者同服也。少牢禮注曰大夫妻尊亦衣綃衣。而侈其袂。玉藻曰。君子狐青裘豹褎。玄綃衣以裼之。注曰。綃、綺屬也。郊特牲。繡黼丹朱中衣。注曰。繡讀爲綃。綃、繒名也。引詩素衣朱綃。合此數條知宵、繡皆叚借字。以此生絲織繒曰綃。仍從絲得名也。故或云繒名。或云綺屬。綺卽文繒也。
从糸。肖聲。
相幺切。二部。
comments powered by Disqus