zhěn | 之忍切
轉也。从糸㐱聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

紾轉也。
紾字各本無。今補。此三字句。與上文繙冤也一例。淺人刪之。如離黃倉庚也之刪離、巂周燕也之刪巂耳。紾轉葢古語。鄭司農考工記注之抮縳、卽紾轉二字也。凡了戾曰紾轉。亦單𧦝曰紾。亦曰軫?。牛力反考工記老牛之角紾而昔。鄭司農云。紾讀爲抮轉之抮。孟子㒳云紾兄之臂。趙注皆云。戾也。淮南原道訓抮抱。高注。了戾也。抮抱、廣雅作軫?。云轉戾也。方言曰。軫、戾也。郭注。相了戾也。江東音善。
从糸。㐱聲。
之忍切。十二部。按周禮釋文云。劉徒展反。許愼尙展反。又徒展反。此說文舊音也。尙展一反卽景純所謂江東音善也。徒展一反於今語言爲近。
comments powered by Disqus