zāi | 祖才切
言之閒也。从口𢦔聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

言之閒也。
釋詁。孔𩲸哉延虛無之言閒也。許分別釋之曰。哉爲言之閒。鍇云。若左傳遠哉遙遙、論語君子哉若人是。哉爲閒隔之䛐。按如鍇說。則必句中乃爲言之閒。豈句末者非耶。句中哉字皆可𣃔句。凡㒳者之際曰閒。一者之竟亦曰閒。一之竟卽㒳之際也。言之閒歇多用哉字。若哉生明、初哉首基、則又訓哉爲始。凡竟卽爲始。
从口。𢦒聲。
將來切。一部。
comments powered by Disqus