juàn | 持沇切
白鮮色也。从糸專聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

白鮮𠨗也。
𠨗各本作色。今正。下文云。縞、鮮𠨗也。今本譌鮮色。則此色誤亦同。𠨗與支音同。縞爲鮮支。縳爲鮮支之白者。聘禮束紡注曰。紡、紡絲爲之。今之縳也。周禮素沙注曰。素沙者、今之白縳也。釋文皆引說文居掾反。聲類以爲今正絹字。按據許則縳與絹各物。音近而義殊。二禮之鄭注。自謂縳不謂絹也。縳以其質堅名之。字从專。絹以色如麥䅌名之。字从䏍。李登作聲類時巳失其傳矣。若羽人十摶爲縳、左傳縳一如瑱、又皆卷縛之義。非字之本義。
从糸。專聲。
持沇切。十四部。
comments powered by Disqus