xiā | 呼甲切
吸呷也。从口甲聲。

清代 段玉裁《說文解字注》

吸呷也。
司馬相如賦曰。翕呷萃蔡張揖曰。翕呷、衣起張也。海賦、猶尙呀呷。餘波獨湧。李善曰。呀呷、波相吞之皃。吳都賦曰。諠譁喤呷。廣韵。喤呷、衆聲也。
从口。甲聲。
呼甲切。八部。
comments powered by Disqus